IAS Toppers from Vajiram & Ravi

6 out of Top 10 Selections
in CSE 2020 are from Vajiram & Ravi

2020 Toppers

Shubham Kumar
2020 - Rank 1
Jagrati Awasthi
2020 - Rank 2
Ankita Jain
2020 - Rank 3
Mamta Yadav
2020 - Rank 5
Apala Mishra
2020 - Rank 9
Satyam Gandhi
2020 - Rank 10

2019 Toppers

Pradeep Singh
2019 - Rank 1
Himanshu Jain
2019 - Rank 4
Vishakha Yadav
2019 - Rank 6
Abhishek Saraf
2019 - Rank 8
Ravi Jain
2019 - Rank 9

2018 Toppers

Kanishak Kataria
2018 - Rank 1
Akshat Jain
2018 - Rank 2
Junaid Ahmad
2018 - Rank 3
Shreyans Kumat
2018 - Rank 4
Karnati Varun Reddy
2018 - Rank 7
Vaishali Singh
2018 - Rank 8
Gunjan Dwivedi
2018 - Rank 9
Tanmay Vashistha Sharma
2018 - Rank 10

2017 Toppers

DURISHETTY ANUDEEP
2017 - Rank 1
Anu Kumari
2017 - Rank 2
Sachin Gupta
2017 - Rank 3
Atul Prakash
2017 - Rank 4
Pratham Kaushik
2017 - Rank 5
Koya Sree Harsha
2017 - Rank 6
Ayush Sinha
2017 - Rank 7
Abhishek Surana
2017 - Rank 10

2016 Toppers

Nandini KR
2016 - Rank 1
Anmol Sher Singh
2016 - Rank 2
Kothamasu Dinesh Kumar
2016 - Rank 6
Anand Vardhan
2016 - Rank 7
Shweta Chauhan
2016 - Rank 8
Sumansourav Mohanty
2016 - Rank 9
BILAL MOHI UD DIN BHAT
2016 - Rank 10

2015 Toppers

Tina Dabi
2015 - Rank 1
Shafi Khan
2015 - Rank 2
Jasmeet Singh Sandhu
2015 - Rank 3
Artika Shukla
2015 - Rank 4